Algemene Ledenvergadering GSV Wilskracht

Hierbij nodigen wij u uit voor het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering 2020. Deze vergadering vindt online (via ‘Zoom’) plaats op woensdag 09 december 2020. Details vindt u in de begeleidende mail. De vergadering begint om 20.00 uur.

Alleen personen die aanwezig zijn op de vergadering hebben stemrecht. Elke stemgerechtigde kan een andere stemgerechtigde volmacht verlenen tot het uitbrengen van zijn/haar stem.

Agenda

  1. Opening
  2. Ingekomen stukken/voorstellen en mededelingen
  3. Notulen van de jaarvergadering van 28 mei 2019
  4. Jaarrekening sportjaar 2019 (waarnemend Penningmeester GSV Wilskracht)
  5. Verslag van de kascommissie over het boekjaar 2019
  6. Kwijting bestuursleden voor de door hen verrichte handelingen in 2019
  7. Vaststelling contributie 2021 (verhoging contributie ter hoogte van verplichte KNGU afdracht: €6,95 per kw (2020 tarief; 2021 tarief nog te ontvangen). Dit geldt niet voor Gymnastiek waarbij de KNGU afdracht al in de contributie is verwerkt.
  8. Oproep tot verkiesbaarstelling Bestuursfunctie Penningmeester en oproep tot Algemeen Lid voor de functie van Leden Administrateur
  9. Aftreden en Benoeming bestuursleden:

– Jurgen Kleijsen treedt af als Secretaris

– Lynn Goossens stelt zich verkiesbaar voor de functie van Secretaris

  1. Rondvraag en sluiting

Loenen aan de Vecht, 25 november 2020

Namens het bestuur van GSV Wilskracht,

Jurgen Kleijsen

Secretaris

 

Indien u de notulen ALV 2019 en/of jaarverslag over 2019 wilt ontvangen, kunt u deze aanvragen via mail. Mail naar: secretariaat@gsvwilskracht.nl 

 

Sluit Menu